Portfolio


  • Alle
  • Co-creator
  • Organisator
  • Snelbinder
img

Programmalijn Sociaal Domein

Helena werkt in opdracht van De Zijlen voor de Geb

img

Programmalijn Sociaal Domein

Helena werkt in opdracht van De Zijlen voor de Gebiedscoöperatie Westerkwartier (www.gebiedscooperatie.info) als aanjager van de programmalijn Sociaal Domein.

De Gebiedscoöperatie Westerkwartier wil graag vormgeven aan haar ambities op het gebied van sociale inclusie. Helena geeft vanuit de Kenniswerkplaats van de Gebiedscooperatie samen met studenten van de HanzeHogeschool vorm aan antwoorden op de vragen van ondernemers, inwoners en bedrijven in het Westerkwartier. Aan deze vragen wordt onderzoek en innovatie gekoppeld. In de programmalijn zijn onderwerpen als PGB, Blokchain, Social Impact Bonds, Serious Gaming, Zorgcoöperaties en op een inclusieve manier arbeid organiseren belangrijk.

Opdrachtgever: De Zijlen
img

Masterclasses Inclusief Onderwijs

Buro Troje organiseert samen met Astrid Greven en

img

Masterclasses Inclusief Onderwijs

Buro Troje organiseert samen met Astrid Greven en José Smits voor Defence for Children/In1school in het voorjaar van 2018 vier Masterclasses Inclusief Onderwijs.

Als vervolg op het succesvolle magazine ‘Zo Kan het Ook scholen’, dat Helena samen met Astrid Greven maakte organiseren we met vier inclusieve scholen rondom diverse thema’s Masterclasses. Dit dankzij een subsidie van Fonds Nuts Ohra. De bijeenkomsten zijn verdiepend en leveren een inspiratiewijzer op voor scholen die inclusief onderwijs verder willen vormgeven. Er wordt samengewerkt met Hogeschool Windesheim/Dolf van Veen en vier scholen die aan inclusief onderwijs werken.

Opdrachtgever: In1school.nl en Defence for Children
img

Project VN-Ambassadeurs aan de slag

Buro Troje ontwikkelde en voert samen met 

img

Project VN-Ambassadeurs aan de slag

Buro Troje ontwikkelde en voert samen met Zylt dit project voor de Coalitie Voor Inclusie uit. Een project om het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking waar te maken.

De kern van het project is dat inwoners met en zonder beperking zelf de beste Ambassadeur zijn om het VN-verdrag waar te maken. In dit project gaan we ze ondersteunen en in positie brengen. Door ze te werven, verbinden en met kennis en kunde over het verdrag te ondersteunen. Door verhalen op te halen waar het al goed gaan in Nederland met de rechten van mensen met een beperking en waar het nog beter kan. En door samen op te trekken met lokale, regionale en landelijke partners. www.vnverdragwaarmaken.nl/vnverdragwaarmaken/vn-ambassadeurs  Het project wordt gefinancierd door het Revalidatiefonds, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, VSBfonds en PGO Support. Lees hier achtergrondinformatie in een magazine van Sociaal Web waarin wij als trekkers een artikel publiceerden.

Opdrachtgever: Coalitie voor Inclusie
img

Onderzoek naar inclusieve gemeente Woerden

In opdracht van Inclusion Lab voerde Buro Troje on

img

Onderzoek naar inclusieve gemeente Woerden

In opdracht van Inclusion Lab voerde Buro Troje onderzoek uit naar hoe het ervoor staat met de inclusieve samenleving in Woerden.

De gemeente Woerden wilde in het kader van Woerden Inclusief graag van inwoners weten hoe zij op dit moment de inclusieve samenleving ervaren. Daarom deed Helena in opdracht van Inclusionlab onderzoek hiernaar. Samen met Anne Wibaut en twee divers samengestelde teams interviewde zij 60 inwoners. Zij spraken over hun leven, wensen, dromen, activiteiten. En over hun ideeën hoe de samenleving in Woerden beter kan worden. Al deze verhalen en ervaringen worden gebundeld in een magazine.

Opdrachtgever: Inclusion Lab
img

Zo Kan het Ook scholen: vier scholen maken werk van inclusief onderwijs

Het identificeren van scholen in Nederland die wer

img

Zo Kan het Ook scholen: vier scholen maken werk van inclusief onderwijs

Het identificeren van scholen in Nederland die werken aan een inclusieve onderwijspraktijk in opdracht van In1school.

Aanvullend op het onderzoek dat Buro Troje uitvoerde voor in1school over inclusief onderwijs wereldwijd, “het vieren van diversiteit in de schoolpraktijk”, onderzocht Helena samen met Astrid Greven welke Nederlandse scholen de praktijk van inclusief onderwijs al vormgeven. Scholen die alle kinderen welkom heten. Het onderzoek bestond uit het bezoeken van deze vier scholen en het in gesprek gaan over de succesfactoren van (hun) inclusief onderwijs. Over de dagelijkse onderwijsaanpak, de visie, het beleid of de samenwerking met de gemeente bijvoorbeeld. Lees hier de uitkomsten in een informatief magazine.

Opdrachtgever: In1school
img

Ontwikkelen, opstarten en co-creëren Expeditie Enschede

Op verzoek van de wijkteams Enschede/SMD E-H ontwi

img

Ontwikkelen, opstarten en co-creëren Expeditie Enschede

Op verzoek van de wijkteams Enschede/SMD E-H ontwikkelde Buro Troje een vernieuwend plan om jongeren tussen 16-26 een goed leven te kunnen laten leiden en om handen en voeten te kunnen geven aan de transformatie opdracht.

Jongeren  tussen  16-26  jaar  in twee wijken in Enschede geven  samen  met  hun  familie/netwerk,  buurt  (-initiatieven), rolmodellen,  wijkcoaches en  andere  betrokkenen  vorm  aan een  goed  leven  in  hun  buurt.  Ze  realiseren  daarmee goede praktijken van levensbrede, integrale en duurzame ondersteuning, praktische adviezen voor het structureel opheffen van belemmeringen door het creëren van kansen en het signaleren van barrières die nog niet geslecht zijn. Dat is de Expeditie Enschede, een plan dat Buro Troje voor de wijkteams ontwikkelde als antwoord op de vragen die er leven rondom jongeren tussen 18- en 18+ en de ondersteuning die ze nodig hebben om een goed leven te kunnen leiden. Buro Troje schreef de teksten voor dit boekje over de expeditie en de achterliggende veranderstrategie. En het script voor deze animatie over de inclusieve samenleving en een aanvullende animatie over de Expeditie Enschede. In augustus 2017 werd er een artikel over de Expeditie in het Vakblad Sociaal Werk geplaatst.

Opdrachtgever: Wijkteams Enschede
img

Advies over de verbeteringen in de digitale werkomgeving

Het interviewen van medewerkers en het maken van e

img

Advies over de verbeteringen in de digitale werkomgeving

Het interviewen van medewerkers en het maken van een overzicht over de verbeteringen in de digitale werkomgeving.

Stichting Phusis stelde Buro Troje de volgende vraag: “Kun je door middel van interviews in beeld brengen wat de medewerkers in de verschillende teams nodig hebben qua digitale werkomgeving, nu en voor de toekomst”. Daartoe interviewde Helena negen medewerkers uit verschillende teams en zette uitkomsten van literatuuronderzoek en de gesprekken zo op een rijtje dat de teams zelf verder het gesprek erover konden voeren.

img

Kwalitatief onderzoek gemeente Zeist

In opdracht van Inclusion Lab voerde Buro Troje on

img

Kwalitatief onderzoek gemeente Zeist

In opdracht van Inclusion Lab voerde Buro Troje onderzoek uit naar het sociaal beleid van de gemeente Zeist.

De gemeente Zeist wilde graag weten wat burgers en professionals vinden van het nieuwe beleid rondom de WMO en Jeugdzorg. En of de visie die de gemeente samen met burgers ontwikkelde ook in de praktijk uitgevoerd werd. Helena werkte samen met een team aan dit onderzoek en sprak met inwoners, medewerkers van  het sociaal team en het team Jeugd en Gezin en mensen van de gemeente. Lees hier de publieksversie van de uitkomsten in magazine vorm. Op basis van de verzamelde verhalen wordt samen met de gemeente gewerkt aan verbeteringen. Helena werkte samen met Guus van Bork van Doppler Advies.

Opdrachtgever: Gemeente Zeist
img

Sociaal Jaarverslag maken

Het maken van het sociaal jaarverslag van Stichtin

img

Sociaal Jaarverslag maken

Het maken van het sociaal jaarverslag van Stichting Phusis over de afgelopen drie jaar.

Aan de hand van interviews met cliënten, familie en medewerkers en andere betrokkenen is het jaarverslag tot stand gekomen. Zo kan Phusis laten zien wat ze doet, waarom ze het doet en wat het mensen met een beperking oplevert.

Opdrachtgever: Stichting Phusis
img

Projectplannen ontwikkelen rondom gezondheid

Samen met Raster Opbouwwerk werkte Helena aan het

img

Projectplannen ontwikkelen rondom gezondheid

Samen met Raster Opbouwwerk werkte Helena aan het ontwikkelen van projectplannen rondom je gezond voelen.  Rastergroep.

Raster Groep wilde rondom een aantal thema’s projectplannen ontwikkelen en huurde Buro Troje in om de klus te klaren. Als co-creator werkt Helena hierin samen met Kike Olsder van de Plannerij. Samen met Raster is een dialoogbijeenkomst georganiseerd met opbouwwerkers en jongerenwerkers rondom “je gezond voelen”. De uitkomsten worden verwerkt in een basisprojectplan. Daarnaast wordt een fondsenanalyse gemaakt en daarover een advies gegeven.

Opdrachtgever: Raster Groep
img

Ontwikkelen Maatschappelijke Business Case

Het schrijven van een maatschappelijke Business Ca

img

Ontwikkelen Maatschappelijke Business Case

Het schrijven van een maatschappelijke Business Case ten behoeve van een aanbestedingstraject voor Stichting Phusis.

Omdat er op korte termijn een maatschappelijke businesscase moest worden ontwikkeld is Helena ingezet om deze te schrijven op basis van het beschikbare materiaal. Omdat Phusis werkt aan het bieden van een toekomst aan mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt werkt Buro Troje graag voor deze organisatie. Een echte snelbindersklus: verzamelen van materiaal en dat omzetten naar een handzaam document.

 

Opdrachtgever: Stichtinf Phusis
img

Stimuleren van innovatie en projectontwikkeling

Het faciliteren van het proces van innovatie binne

img

Stimuleren van innovatie en projectontwikkeling

Het faciliteren van het proces van innovatie binnen SMD E-H ,om zo de kennis en expertise die aanwezig is verder te brengen.

Helena is ingevlogen als co-creator en snelbinder bij een Twentse organisatie voor maatschappelijk werk, om het proces rondom het stimuleren van innovatie te versnellen. Zij spart met SMD E-H over de mogelijkheden van het ontwikkelen van innovatie producten en de mogelijkheden van financiering daartoe. Een mooie en spannende klus, gezien alle veranderingen in het sociaal domein.

Opdrachtgever: SMD E-H
img

Conferentie ‘Thuis is meer dan een huis’

Een conferentie over hoe de kwaliteit van leven va

img

Conferentie ‘Thuis is meer dan een huis’

Een conferentie over hoe de kwaliteit van leven van mensen met een beperking verbetert kan worden op het gebied van wonen in opdracht van Iederin.

Op 8 december 2014 organiseerde Buro Troje voor PG werkt Samen een invitational conference over wonen. Verhalen van ervaringsdeskundigen staan hierin centraal en worden gedeeld met andere stakeholders die met dit onderwerp te maken hebben. De visie en het actieplan van PG werkt samen wordt gepresenteerd. De bijeenkomst geeft hier verder invulling aan. Zie hier de review van de opdrachtgever.

Opdrachtgever: PG Werkt Samen!
img

Een mooiere wereld begint op school

img

Een mooiere wereld begint op school

In1school wil een onomkeerbare verandering op gang brengen, om zo samen met jongeren, ouders op weg te gaan naar inclusief onderwijs. Buro Troje werkt mee aan dit mooie project als co-creator.

Binnen dit mooie project werkte Helena mee aan de opstart van dit project binnen het kernteam. Helena was verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de communicatie en de netwerken en zorgde dat het kernteam gefaciliteerd werd.  Daarnaast dacht ze mee over de strategie en aanpak in het kernteam.  Helena was buitenboordmotor, spin in het web en co-creator tegelijk.

Opdrachtgever: IN1school
img

Het vieren van diversiteit in de schoolpraktijk

Diversiteit vieren staat centraal in praktijken va

img

Het vieren van diversiteit in de schoolpraktijk

Diversiteit vieren staat centraal in praktijken van inclusief onderwijs wereldwijd. Buro Troje maakte een inventarisatie voor IN1school.

Voor het project In1School maakte Helena een inventarisatie van materiaal dat op internet te vinden was over de praktijk van inclusief onderwijs onder de titel: Het vieren van diversiteit in de schoolpraktijk. Ze verzamelde meer dan 100 filmpjes, onderzoek, verhalen, websitelinks, facebookpagina’s, pinterestborden en beeldmateriaal. Kern van haar analyse is dat het vieren van diversiteit het allerbelangrijkste is in de praktijk van inclusief onderwijs onder het motto; “every child, every change, every day”. Alle kinderen krijgen met inclusief onderwijs de kans om succesvol te zijn zonder dat het verschil in afkomst, leervermogen, geslacht, achtergrond of beperking belangrijk is. Zie mijn YouTubepagina voor voorbeelden van filmpjes van over de hele wereld.

Opdrachtgever: IN1school
img

Risicoanalyse informatiemanagement

Wat betekent het digitaal delen van informatie bin

img

Risicoanalyse informatiemanagement

Wat betekent het digitaal delen van informatie binnen een zorgorganisatie voor de privacy?
Buro Troje onderzocht het voor De Zijlen.

Als jurist is Helena bekwaam in het snel doorgronden van ingewikkelde stukken en deze op een heldere manier vertalen. Voor De Zijlen maakte ze daarom een analyse welke risco’s er zijn als het gaat om het delen van (digitale) informatie en welke wetgeving daarbij relevant is. Zodat de zorgorganisatie hiermee verder kon.

Opdrachtgever: De Zijlen
img

Werkconferentie Ja Zeggen, Ja Doen!

Een ontmoeting tussen 120 mensen, die de rechten v

img

Werkconferentie Ja Zeggen, Ja Doen!

Een ontmoeting tussen 120 mensen, die de rechten van mensen met een beperking willen waarmaken, organiseren in opdracht van Iederin.

Buro Troje organiseerde, onder de vlag van Zelfsprekend, een bruisende landelijke werkconferentie over het VN verdrag voor rechten van mensen met een beperking. Bijna 10 jaar na ondertekening van dit verdrag wil Nederland dit jaar gaan uitvoeren. Deze werkconferentie is een eerste stap op weg naar het realiseren van betere rechten voor mensen met een beperking. Het delen van verhalen over de praktijk en over wat er moet gebeuren resulteerde in een Werkconferentie met meer dan 100 mensen. Zie hier het verslag van de Werkconferentie dat ook door Buro Troje werd verzorgd.

Opdrachtgever: Ieder(in)
img

Coalitie voor Inclusie

Buro Troje ondersteunde negen jaar lang het netwer

img

Coalitie voor Inclusie

Buro Troje ondersteunde negen jaar lang het netwerk dat de uitvoering van het VN verdrag voor de rechten van mensen met een beperking wil realiseren, namelijk de Coalitie Voor Inclusie.

Helena was mede vormgever van dit landelijke netwerk van mensen en organisaties. Ze verbond, bouwde aan en organiseerde vanuit Buro Troje aan de beweging van de coalitie om zo de rechten van mensen die niet vanzelfsprekend mee kunnen doen in onze samenleving te realiseren. Helena zorgde dat het netwerk elkaar kan ontmoeten zowel live als via de website www.coalitievoorinclusie.nl, ondersteunde het bestuur, verbond mensen en organisatie die wilden bijdragen aan de realisatie van het VN verdrag, verzorgde de PR en signaleerde ontwikkelingen. Meer weten over dit belangrijke verdrag? Bekijk de website die Helena liet maken: www.vnverdragwaarmaken.nl 

Opdrachtgever: Coalitie voor Inclusie
img

Bouwstenen voor nieuw beleid voor medewerkers

Hoe maak je toekomstbestendig beleid voor medewerk

img

Bouwstenen voor nieuw beleid voor medewerkers

Hoe maak je toekomstbestendig beleid voor medewerkers van zorgorganisatie De Zijlen op een nieuwe manier?

Voor zorgaanbieder De Zijlen interviewde Helena zorgprofessionals over hun ideeën voor een toekomstig HRM beleid. Op grond van deze interviews werden de bouwstenen geformuleerd voor dit beleid. In het najaar van 2014 worden deze bouwstenen in een dynamische werksessie omgevormd tot speerpunten en werkprincipes voor in dagelijkse praktijk. Als dat geen co-creatie is?

Opdrachtgever: Zorgorganisatie De Zijlen